[:cs]La Sportiva Prague Park Race přidává závod v památce UNESCO[:en]La Sportiva Prague Park Race in Pruhonicky park (UNESCO)[:]

[:cs]La Sportiva Prague Park Race přidává závod v památce UNESCO[:en]La Sportiva Prague Park Race in Pruhonicky park (UNESCO)[:]

[:cs]Po úspěšné premiéře v Prokopském údolí přidávají pořadatelé La Sportiva Prague Park Race další závod. Závodníky čeká v sobotu 25. března běh unikátním Průhonickým parkem, který je od roku 2010 národní kulturní památkou. Park a jeho sbírky rostlin byly navíc zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.

Čtrnáctikilometrová trasa bez většího převýšení povede po zpevněných cestách v návštěvnicky velmi vyhledávaném parku, který založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca kolem údolí Botiče.

„Krásně zbarvené Prokopské údolí jsme běžcům nabídli jako rozloučení se sezónou. Závod v Průhonickém parku připravujeme na počátku sezóny, v době, kdy se příroda probouzí, což je v tomto jedinečném parku opravdový zážitek,“ lákají na závod pořadatelé.

Startuje se z podalpinské louky a závodníci proběhnou obě části parku. Hned na prvním kilometru čeká závodníky zpestření v podobě průběhu zámeckým nádvořím, kde se pro jeho malebnost odehrává nejedna svatba. Na zbytku trasy závodníci proběhnou kolem velkých i menších rybníků, potkají Průhonické vodopády, několikrát přeběhnou po dřevěných mostkách Botič a především si vychutnají překrásně rozkvétající rostliny. Z mnoha vyhlídek uvidí nádhernou krajinu Průhonické parku, obtočí se kolem Glorietu, z Hlavní vyhlídky kouknou na zámek a kolem Alpina poběží do cíle.

Pokud tedy chcete díky La Sportiva Prague Park Race poznat krásně rozkvetlý Průhonický park a vyběhnout do nové sezóny, rezervujte si v kalendáři 25. března 2017.

Pravidla závodu: zde

Mapa trasy: zde

Místa na trase: zde[:en]After a successful premiere in Prokopske udoli in Prague organizers from La Sportiva Prague Race Park added next race. Runners will run on Saturday, March 25 in unique Pruhonicky Park, which is since 2010 a national cultural monument. Park and his collections of plants were also inscribed on the UNESCO World Heritage List.

14 kilometers long course with moderate elevation leads on paved roads in a beuatiful park, which was founded in 1885 by Count Arnost Emanuel Silva-Tarouca around the valley of river Botic.

The race organizers are inviting runners: „We offered a race in beautifully colored Prokopske udoli as a farewell to the season. The race in the Pruhonicky park is planned at the beginning of the season, at a time when nature wakes up, which is in this park a real experience.“

Start of the race is situated at Subalpinum meadow and runners will compete in both parts of the park. Right at the first kilometer runners will run through the castle courtyard, where many wedding takes place for its scenic beauty. On the rest of the course runners will run around large and small ponds, waterfalls Pruhonicke, several times will cross wooden bridges above the Botic river and especially will enjoy the beautifully blooming plants. They will see beautiful landscapes of Pruhonicky park from many views, run under the Gloriet, see from the Major view the Pruhonice castle and along the Alpina run to the finish.

So if you want thanks to the La Sportiva Prague Park Race see beautifuly Pruhonice park and run into the new season, book in calendar March 25, 2017.

Race rules: here

Course map: here

Highlights: here[:]